Porovnat
Všechny kategorie
Všechny kategorie

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO PRODEJE

obchodní společnosti CIUR a.s., IČO: 406 12 724, DIČ: CZ40612724, se sídlem Malé náměstí142/3, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedenémMěstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 819 (dále jen „ CIUR a.s.“ nebo „ prodávající“)

Adresa provozovny, prodejního místa a výrobního závodu realizujícíhododávky zboží a služeb dle těchto obchodních podmínek: Pražská 1012,250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha 4, číslo účtu:5020010030/5500

Kontakty:

 • Tel: 800 888 959 (pouze z ČR)
 • E-mail: info@ciur.cz
 • Internet: www.ciur.cz
 • Objednávky: odbyt@ciur.cz
 • Dotazy k jednotlivým položkám v rámci nabídky internetového obchodu: +420 326 901 460
 • Technická podpora: 800 888 959 (pouze z ČR)
 • Expedice: sklad@ciur.cz

I. Všeobecná ustanovení

 1. Obchodní podmínky internetového prodeje obchodníspolečnosti CIUR a.s. (dále jen „ obchodní podmínky“) byly zpracovány dleustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen „ OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraněspotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ Zákon o ochraněspotřebitele“), a dalších účinných právních předpisů.
 2. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu sustanoveními § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé vsouvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím akupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „ internetový obchod CIUR a.s.“), jejímž předmětem je nákup zboží ze sortimentu prodávajícíhonabízeného v internetovém obchodě CIUR a.s. (dále jen „ zboží“). Internetový obchod CIUR a.s. je prodávajícím provozován na webové stránce umístěnéna internetové adrese https://eshop.ciur.cz/.
 3. Zákazníkem internetového obchodu CIUR a.s. je: i) spotřebitel ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm.a) Zákona o ochraně spotřebitele, každá fyzická osoba, která nejednáv rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonusvého povolání (dále jen „ spotřebitel“), nebo ii) podnikatel, u kteréhoje z okolností uzavření kupní smlouvyzřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti (dále jen „ podnikatel“), nebo iii) podnikatel, ukterého není z okolností uzavření kupní smlouvy zřejmé, že se koupě týkájeho podnikatelské činnosti (dále jen „ nepodnikatel“),nebo iv) podnikatel, u kterého je z okolností uzavření kupní smlouvyzřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti, a který má zřízenpartnerský přístup do uživatelského účtu (jak je tento termín definovánv čl. II. odst. 1) prostřednictvím obchodního oddělení prodávajícíhoa/nebo je smluvní stranou rámcové smlouvy o dodávkách zboží uzavřené spolus prodávajícím (dále jen „ partner“)(tyto čtyři typy zákazníků společně dále jen „ kupující“).
 4. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas stěmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástítěchto obchodních podmínek, a potvrzuje, že se jak s těmito obchodnímipodmínkami, tak s reklamačním řádem před uzavřením kupní smlouvy řádněseznámil. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečnýmzpůsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s těmitoobchodními podmínkami a reklamačním řádem seznámit.
 5. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek jemožné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednostpřed ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 6. Prodávající přiuzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jinýchpodnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo služby.
 7. Znění těchto obchodních podmínek může prodávajícíměnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklápo dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího na webové stránce internetovéhoobchodu CIUR a.s.může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „ uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu můžekupující realizovat objednávku zboží a služeb. V případě, že to webové rozhraníobchodu umožňuje, může kupující provést objednávku zboží a služeb též bezregistrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce internetovéhoobchodu CIUR a.s.a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivěvšechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékolivjejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtua při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a aktuální.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečenuživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivostohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelskéhoúčtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejménav případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 18 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupujícíporuší svépovinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusíbýt dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarovéhoa softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového asoftwarového vybavení třetích osob.

III. Kupní smlouva

 1. Nabídka zbožízveřejněná v internetovém obchodě CIURa.s. není návrhem na uzavření jakékoli smlouvy, nýbrž výzvouk podání nabídky na uzavření kupní smlouvy kupujícím. Kupující bere navědomí, že za návrh kupní smlouvy je považována objednávka zboží učiněnákupujícím. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací přijatéobjednávky, jež je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a tona adresu elektronické pošty kupujícího, nebo akceptací přijatého protinávrhuprodávajícího kupujícím (viz článek III. odst. 4 až 6). Vzniklou smlouvu lzeměnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonnýchdůvodů. Prodávající je oprávněn neakceptovat přijatou objednávku kupujícíhozejména, pokud i) není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodatkupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo ii) se již zboží nevyrábía/nebo iii) se již zboží nedodává a/nebo iv) se výrazným způsobem změnila cenadodavatele zboží a/nebo v) vyjde najevo, že kupující porušil již dříveuzavřenou smlouvu s prodávajícím. Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, žesmlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitěkupujícího a/nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží neboceně. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupnícenu, bude mu tato částka vrácena zpět postupem dle článku IV. odst. 7. těchtoobchodních podmínek.
 2. Předmět kupní smlouvy je vymezen obsahem nákupního košíku, příp. obsahempotvrzení prodávajícího o akceptaci objednávky. Kupující bere na vědomí, že doplňková zpráva kupujícího vobjednávceblíže nevymezuje předmět kupní smlouvy a je bez právního významu.
 3. Po odeslání objednávky obdrží kupující automaticképotvrzení o přijetí této objednávky (souhrn objednávky) ke zpracováníelektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího. Automatickygenerované potvrzení o přijetí objednávky kupujícího není považováno zaakceptaci objednávky ve smyslu odst. 1. tohoto článku obchodních podmínek.
 4. Po zpracování objednávky objednatelem bude kupujícímu elektronickoupoštou na adresu elektronické pošty kupujícího zaslána i) akceptace objednávkyv parametrech dle souhrnu objednávky učiněné kupujícím, nebo ii)odůvodněná neakceptace přijaté objednávky kupujícího, nebo iii) protinávrhprodávajícího, který bude obsahovat pozměněné parametry objednávky kupujícího,zejména o ceně zboží, lhůtě dodání, způsobu a nákladů dopravy, či druhu zboží(není-li např. kupujícím objednané zboží k dispozici), apod. (dále jen „ protinávrh prodávajícího“). Spolus případnou akceptací přijaté objednávky kupujícího je na adresuelektronické pošty kupujícího dále prodávajícím odeslána informace odostupnosti objednaného zboží a lhůtě dodání, případně jsou dále uvedeny údajepro platbu zboží předem na účet prodávajícího.
 5. Obdrží-li kupující protinávrh prodávajícího ve smyslupředchozího odstavce tohoto článku obchodních podmínek, považuje se kupnísmlouva za uzavřenou v okamžiku doručení potvrzení kupujícího o akceptacipodmínek protinávrhu prodávajícího, které kupující odešle elektronickou poštouna adresu elektronické pošty prodávajícího, ze které kupující obdrželprotinávrh prodávajícího.
 6. Kupující je povinen doručit potvrzení kupujícího oakceptaci podmínek protinávrhu prodávajícího podle předchozího odstavce těchtoobchodních podmínek prodávajícímu nejpozději do 2 dnů ode dne doručeníprotinávrhu prodávajícího kupujícímu. V opačném případě se má za to, žekupující protinávrh prodávajícího neakceptuje a k uzavření kupní smlouvy nedochází.Jakýkoliv další návrh kupujícího na úpravu podmínek protinávrhu prodávajícíhobude považován za novou objednávku kupujícího, na kterou bude aplikován postuppodle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek.
 7. Kupující má možnost objednávat zboží nabízenéprodávajícím na webové stránce umístěné na internetovéadrese https://eshop.ciur.cz/ též:
  • elektronickou poštou na adrese odbyt@ciur.cz;
  • osobně v provozovně CIUR a.s., Pražská 1012, Brandýsnad Labem – Stará Boleslav;
  • telefonicky na tel. +420 326 901 411;
  • písemně na adreseCIUR a.s., Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem

  Pokud není mezi prodávajícím a kupujícím sjednánojinak, platí i v případech objednání zboží nabízeného prodávajícím na webovéstránce umístěné na internetové adrese https://eshop.ciur.cz/některým z těchto způsobů tyto obchodní podmínky.Na osobní objednávku vprovozovně prodávajícího se přitom nevztahují ustanovení těchto obchodníchpodmínek týkající se uzavírání smluv sjednávaných na dálku, podle ust. § 1820 anásl. OZ.
 8. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází nakupujícího okamžikem, kdy dojde ke splnění podmínek převzetí předmětu koupěkupujícím a úplné úhradě kupní ceny.
 9. Uzavřením kupní smlouvy vzniká kupujícímu povinnostk úhradě kupní ceny za objednané zboží a služby prodávajícího.

IV. Cenové a platební podmínky

 1. Uzavřením kupní smlouvy jsou prodávající a kupujícívázáni sjednanou kupní cenou zboží vyplývající z učiněné objednávkykupujícího, nebo protinávrhu prodávajícího. Není-li v těchto obchodníchpodmínkách výslovně uvedeno jinak, jsou veškeré ceny konečné, včetně všech danív zákonem stanovené výši, recyklačního poplatku (PHE) a dalších poplatků.
 2. Cena přepravného a doběrečného je určena dle hmotnostizásilky a je přímo uvedena při nákupu zboží. Cena za balné je již započtenav ceně přepravy. Náklady za poštovné a doběrečné budou kupujícímu vyúčtoványv zálohové nebo konečné faktuře.
 3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředkůna dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použitíkomunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy(náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradíkupující sám.
 4. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávkupodle požadavků kupujícího nebo o zboží, které není součástí nabídky internetovéhoobchodu CIUR a.s., prodávajícíkupujícímu předem na adresu elektronické pošty kupujícího sdělí cenu atermín dodání a vyžádá si souhlas kupujícího.
 5. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zbožídle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti v provozovně prodávajícího přiosobním odběru zboží u prodávajícího;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího předdoručením zboží nebo služby na základě zálohové faktury zaslané prodávajícímkupujícímu na adresu elektronické pošty kupujícího;
  • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá odkupujícího přepravce);
  • bezhotovostně platební kartou;
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systémuGoPay.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo žádat kupujícího,zejména partnery, o úhradu zálohy kupní ceny zboží.
 7. Bude-li záloha kupní ceny zboží uhrazena kupujícímpřed uzavřením kupní smlouvy podle článku III. těchto obchodních podmínek anedojde-li k uzavření kupní smlouvy, je prodávající povinen k navráceníuhrazené zálohy kupní ceny zpět kupujícímu do pěti (5) pracovních dnů ode dnei) doručení odůvodněné neakceptace přijaté objednávky kupujícího kupujícímu,nebo ii) doručení neakceptace protinávrhu prodávajícího prodávajícímu, neboiii) uplynutí lhůty k akceptaci protinávrhu prodávajícího ve smyslu článkuIII. odst. 6 těchto obchodních podmínek, nebude-li mezi prodávajícím akupujícím dohodnuto jinak. Záloha kupní ceny bude kupujícímu navrácena nashodný bankovní účet, ze kterého byla poukázána na bankovní účet prodávajícího,nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.

V. Dodací podmínky

 1. Podle vlastního uvážení má kupující možnost zvolitosobní odběr zboží u prodávajícího nebo zaslání zboží přepravní službou.
 2. Místem doručení je adresa doručení uvedená kupujícím vobjednávkovém formuláři.
 3. Otevírací doba prodejníhomísta na adrese Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem – StaráBoleslav je následující: pondělí – pátek od 7:30 hod. do 14:30 hod.
 4. V případě, že kupující v objednávce zvolíkombinaci osobního vyzvednutí na prodejně prodávajícího a úhrady kupní cenypředem (bez ohledu na způsob úhrady), je prodávající při vyzvednutí zbožíoprávněn ověřit totožnost kupujícího dle dokladu totožnosti.
 5. Je-li kupujícím právnická osoba, je při odběru zboží uprodávajícího osoba zastupující kupujícího povinna předložit zmocnění zaprávnickou osobu jednat (pokud toto zmocnění nevyplývá z veřejnéhorejstříku). Prodávající je při vyzvednutí zbožíoprávněn ověřit totožnost osoby zastupující kupujícíhodle dokladu totožnosti.
 6. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží překontrolovatspolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s logemprodávajícího, poškození balení) podle přiloženého přepravního listu aodmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Dodržením tohoto postupukupující výrazně sníží riziko případných komplikací s následnou reklamacízásilky. V případě porušení obalu zboží je kupující povinen zásilku ihnedrozbalit a zkontrolovat úplnost obsahu dle expedičního listu. V případězjištěného poškození či neúplnosti zásilky je kupující povinen spolu spřepravcem na místě sepsat zápis o charakteru a rozsahu vad zboží. Převzetímzboží bez námitek kupující potvrzuje, že dodané zboží nenese známky zjevnýchvad a poškození. Neúplnou nebo poškozenou zásilku (počet balíků nebo vnějšípoškození obalu zásilky) oznámí kupující prodávajícímu e-mailem na adresu odbyt@ciur.cz a sepíše sdopravcem škodní protokol. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzenopodpisem v dokladech dopravce, pro dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšíhopoškození dodávky se kupující vystavuje riziku, že s ohledem na jím podepsanýpřepravní doklad o úplnosti a vnějším nepoškození zásilky prodávající prokáže,že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou a uplatněná reklamace nebude uznána zaoprávněnou.

VI. Práva z vadného plnění

 1. Právaa povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznýmiprávními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161až 2174 OZ.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, žezboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdykupující zboží převzal:
  a) má vlastnosti, které si strany ujednaly,a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsalnebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamyjimi prováděné,
  b) se zboží hodí k účelu, který prodávajícíuvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  c) zboží odpovídá jakostí nebo provedenímsmluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podlesmluveného vzorku nebo předlohy,
  d) je zboží v odpovídajícím množství, mířenebo hmotnosti a
  e) vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Nemá-lizboží vlastnosti uvedené výše v předchozím odstavci tohoto článkuobchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad,pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouzesoučásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné,může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné,zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo nabezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti majíspotřebitel/nepodnikatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zbožířádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. Vtakovém případě má spotřebitel /nepodnikatel i právo od kupní smlouvyodstoupit.
 4. Neodstoupí-likupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bezvad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu.Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůžedodat nové zboží bez vad, vyměnit součást zboží nebo zboží opravit, jakož i vpřípadě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednánínápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 5. Nebude-liu jednotlivého zboží uvedena delší doba, je spotřebitel/nepodnikatel oprávněnuplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží následovně:
  a) u nového a rozbaleného zboží v dobědvaceti čtyř měsíců od převzetí;
  b) u zánovního a použitého zboží v souladus § 2168 OZ v době dvanácti měsíců od převzetí.
  Projeví-lise vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží spotřebitelem/nepodnikatelem,má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 6. Proúčely článku VI. odst. 5. těchto obchodních podmínek se za:
  a) rozbalenézboží považuje takové zboží, které bylo pouze rozbaleno nebo má poškozený nebonáhradní obal, přičemž takové zboží nebylo používáno a obsah balení jekompletní;
  b) zánovnízboží považuje takové zboží, které mohlo být vyzkoušeno nebo krátkodobě používáno,přičemž může nést estetické stopy takového používání, avšak tyto stopy nemajívliv na použitelnost a zboží je plně funkční;
  c) použitézboží považuje takové zboží, které bylo používáno a nese známky předchozíhopoužívání, avšak je plně funkční a veškeré potřebné příslušenství je vždysoučástí balení.
 7. Právoz vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zbožívěděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 8. ČlánekVI. odst. 2. těchto obchodních podmínek se nepoužije: i) u zboží prodávaného zanižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, ii) na opotřebenízboží způsobené jeho obvyklým užíváním, iii) u použitého zboží na vaduodpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetíkupujícím, nebo iv) vyplývá-li to z povahy zboží.
 9. Dalšípráva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vadyupravuje Reklamační řád prodávajícího, kterýje nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a je rovněž dostupný nainternetové adrese https://eshop.ciur.cz/reklamace.

VII. Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředkůkomunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu sustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy velhůtě do 14 dní od převzetí zboží. Takové odstoupení od kupní smlouvy lzeučinit osobně v provozovně prodávajícího, či jej lze doručit v písemnépodobě na adresu provozovny prodávajícího či elektronicky na e-mailovou adresu odbyt@ciur.cz.Pro účely tohoto odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel oprávněn využítformulář, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.
 2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímuodesláno ve lhůtě uvedené v přechozím odstavci. Spotřebitel v odstoupeníod kupní smlouvy uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením číslafaktury a případně čísla účtu pro vrácení kupní ceny.
 3. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zaslatmimo jiné na adresu sídla nebo provozovny prodávajícího či na adresuelektronické pošty prodávajícího odbyt@ciur.cz.
 4. V případě, že spotřebitel dle přechozích odstavcůodstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté odspotřebitele (kromě částky představující náklady na prodávajícím nejlevnějinabízený způsob dodání zboží) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvyspotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitelepřijal, pokud spotřebitel neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátitplnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jinýmzpůsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebitelidalší náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající nenípovinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než muspotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Prodávající není povinen převzít zboží, které budezasláno dobírkou. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby byla přeprava vracenéhozboží pojištěna. V případě odstoupení od kupní smlouvynese kupující náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenouprostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží,jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovnícestou.
 6. Ustanovení OZ o odstoupení od smlouvy velhůtě 14 dnů dle § 1829 odst. 1 OZ však nelze chápat jako možnost bezplatnéhozapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvydo 14 dní od převzetí zboží dle § 1829 odst. 1 OZ musí prodávajícímu do 14 dnůod odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě dotčené smlouvy získal. Pokudto již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musíspotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůžebýt vydáno. Prodávající není povinen převzít vrácené zboží, které je poškozeno.Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, je prodávající oprávněn uplatnit naspotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupnícenu a vrátit tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu dle § 1833 OZ.
 7. Právo na odstoupení od smlouvyspotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 OZ nemá zejména v případě smluv:
  a) oposkytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasempřed uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřenímsmlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení odsmlouvy,
  b) ododávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhunezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupeníod smlouvy,
  c) ododání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů ajejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůliprodávajícího,
  d) ododávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jehoosobu,
  e) ododávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodánínenávratně smíseno s jiným zbožím,
  f) oopravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; tovšak neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav čidodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  g) ododávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a zhygienických důvodů jej není možné vrátit (např. holicí strojky, depilátoryapod.),
  h) ododávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokudporušil jejich původní obal,
  i) ododávce novin, periodik nebo časopisů,
  j) oubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávajícítato plnění poskytuje v určeném termínu,
  k) uzavíranéna základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
  l) ododání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán spředchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupeníod smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že vtakovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 8. V případě řádného odstoupení odsmlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek prodávající vystaví dobropis naodpovídající částku.

VIII. Zpětný odběr elektrozařízení

 1. Prodávajícízajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběrelektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právnímipředpisy. Kupující je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu novéhoelektrozařízení obdobného typu či použití, nebo baterií či akumulátorů naadrese prodejny prodávajícího.
 2. Kupujícíje dále oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie neboakumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.
 3. Elektrozařízení,elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsnýmodpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrnýchdvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše.Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení.Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životníprostředí či lidské zdraví.

IX. Poučení o mimosoudním řešení sporů

 1. Vpřípadě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít téžmožnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitelkontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodníinspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Víceinformací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodníinspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvímon-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

X. Ochrana osobních údajů

 1. Svouinformační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropskéhoparlamentu a Rady 2016/679 o ochraně osobních údajů v souvislosti sezpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupnísmlouvy, pro účely jednání o této kupní smlouvě a pro účely veřejnoprávníchpovinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu„INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ CIUR a.s.“, jenž tvoří nedílnou součástobchodních podmínek jako jejich příloha.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení adalší součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu CIUR a.s. (včetněfotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující sezavazuje nevykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobámumožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebodalší součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu CIUR a.s. Kupujícínení oprávněn při využívání webového rozhraní internetového obchodu CIUR a.s.používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mítnegativní vliv na provoz webového rozhraní internetového obchodu CIUR a.s.Webové rozhraní internetového obchodu CIUR a.s. je možné užívat jen v rozsahu,který není na úkor práv ostatních kupujících, a který je v souladu s jehourčením. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahůtřetích osob do webového rozhraní internetového obchodu CIUR a.s.nebo v důsledku užití webu internetovéhoobchodu CIUR a.s. v rozporu s jeho určením.
 2. Prodávající není ve vztahu ke spotřebiteli vázánžádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) OZ. Spotřebitelvýslovně souhlasí se sdělením údajů dle § 1811 odst. 1 OZ a údajů dle § 1820odst. 1 OZ formou zveřejnění na webu internetového obchodu CIUR a.s., jakož iformou jejich zahrnutí do těchto obchodních podmínek, které je možné uchovat aopakovaně zobrazovat a takové sdělení těchto údajů považuje za dostatečné.
 3. Jakékoliv případné stížnosti kupující uplatňuje uprodávajícího mimo jiné na adrese Pražská 1012, 25001 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Informacio vyřízení stížnosti kupujícího je prodávající oprávněn zaslat na elektronickouadresu kupujícího.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základěživnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnostipříslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonáváÚřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezenémrozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona o ochraně spotřebitele.
 5. Nedílnou součást těchto obchodních podmínek tvoří jejípřílohy: i) Reklamační řád, ii) vzorový formulář pro odstoupení do smlouvy,iii) INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ CIUR a.s.
 6. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném nainternetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávkakupujícího je po svém potvrzení (akceptaci) jako uzavřená smlouva mezikupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidencea její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce,případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejíhouzavření.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnostia účinnosti dne 15. května 2022.

Přílohy

Děkujeme k přihlášení odběru novinek
Něco se nepovedlo, kontaktujte nás
Požadavek nemůže být odeslán. Zkuste to znovu později

Košík obsahuje nepovolené položky

Košík je prázdný

Zobrazit košík

Zboží bylo přidáno do porovnání

Prosím čekejte...
Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později