Hledat
Kategorie
  Značky
   Blog
     Nenalezeny žádné produkty.
     KontaktPorovnat
     Porovnat

     Obchodní podmínky

     OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO PRODEJE

     obchodní společnosti CIUR a.s., IČO: 406 12 724, DIČ: CZ40612724, se sídlem Malé náměstí 142/3, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 819 (dále jen „CIUR a.s.“ nebo „prodávající“)

     Adresa provozovny, prodejního místa a výrobního závodu realizujícího dodávky zboží a služeb dle těchto obchodních podmínek: Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

     Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha 4, číslo účtu: 5020010030/5500

     Kontakty:

     • Tel: 800 888 959 (pouze z ČR)
     • E-mail: info@ciur.cz
     • Internet: www.ciur.cz
     • Objednávky: odbyt@ciur.cz
     • Dotazy k jednotlivým položkám v rámci nabídky internetového obchodu: +420 326 901 460
     • Technická podpora: 800 888 959 (pouze z ČR)
     • Expedice: sklad@ciur.cz

     I. Všeobecná ustanovení

     1. Obchodní podmínky internetového prodeje obchodní společnosti CIUR a.s. (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“), a dalších účinných právních předpisů.
     2. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „internetový obchod CIUR a.s.“), jejímž předmětem je nákup zboží ze sortimentu prodávajícího nabízeného v internetovém obchodě CIUR a.s. (dále jen „zboží“). Internetový obchod CIUR a.s. je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adresehttps://eshop.ciur.cz/.
     3. Zákazníkem internetového obchodu CIUR a.s. je: i) spotřebitel ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. a) Zákona o ochraně spotřebitele, každá fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“), nebo ii) podnikatel, u kterého je z okolností uzavření kupní smlouvyzřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti (dále jen „podnikatel“), nebo iii) podnikatel, u kterého není z okolností uzavření kupní smlouvy zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti (dále jen „nepodnikatel“), nebo iv) podnikatel, u kterého je z okolností uzavření kupní smlouvy zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti, a který má zřízen partnerský přístup do uživatelského účtu (jak je tento termín definován v čl. II. odst. 1) prostřednictvím obchodního oddělení prodávajícího a/nebo je smluvní stranou rámcové smlouvy o dodávkách zboží uzavřené spolu s prodávajícím (dále jen „partner“) (tyto čtyři typy zákazníků společně dále jen „kupující“).
     4. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, a potvrzuje, že se jak s těmito obchodními podmínkami, tak s reklamačním řádem před uzavřením kupní smlouvy řádně seznámil. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem seznámit.
     5. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
     6. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo služby.
     7. Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

     II. Uživatelský účet

     1. Na základě registrace kupujícího na webové stránce internetového obchodu CIUR a.s.může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující realizovat objednávku zboží a služeb. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provést objednávku zboží a služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
     2. Při registraci na webové stránce internetového obchodu CIUR a.s.a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a aktuální.
     3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
     4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
     5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 18 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
     6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

     III. Kupní smlouva

     1. Nabídka zboží zveřejněná v internetovém obchodě CIUR a.s. není návrhem na uzavření jakékoli smlouvy, nýbrž výzvou k podání nabídky na uzavření kupní smlouvy kupujícím. Kupující bere na vědomí, že za návrh kupní smlouvy je považována objednávka zboží učiněná kupujícím. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací přijaté objednávky, jež je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, nebo akceptací přijatého protinávrhu prodávajícího kupujícím (viz článek III. odst. 4 až 6). Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající je oprávněn neakceptovat přijatou objednávku kupujícího zejména, pokud i) není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo ii) se již zboží nevyrábí a/nebo iii) se již zboží nedodává a/nebo iv) se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží a/nebo v) vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím. Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího a/nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět postupem dle článku IV. odst. 7. těchto obchodních podmínek.
     2. Předmět kupní smlouvy je vymezen obsahem nákupního košíku, příp. obsahem potvrzení prodávajícího o akceptaci objednávky. Kupující bere na vědomí, že doplňková zpráva kupujícího v objednávce blíže nevymezuje předmět kupní smlouvy a je bez právního významu.
     3. Po odeslání objednávky obdrží kupující automatické potvrzení o přijetí této objednávky (souhrn objednávky) ke zpracování elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího. Automaticky generované potvrzení o přijetí objednávky kupujícího není považováno za akceptaci objednávky ve smyslu odst. 1. tohoto článku obchodních podmínek.
     4. Po zpracování objednávky objednatelem bude kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího zaslána i) akceptace objednávky v parametrech dle souhrnu objednávky učiněné kupujícím, nebo ii) odůvodněná neakceptace přijaté objednávky kupujícího, nebo iii) protinávrh prodávajícího, který bude obsahovat pozměněné parametry objednávky kupujícího, zejména o ceně zboží, lhůtě dodání, způsobu a nákladů dopravy, či druhu zboží (není-li např. kupujícím objednané zboží k dispozici), apod. (dále jen „protinávrh prodávajícího“). Spolu s případnou akceptací přijaté objednávky kupujícího je na adresu elektronické pošty kupujícího dále prodávajícím odeslána informace o dostupnosti objednaného zboží a lhůtě dodání, případně jsou dále uvedeny údaje pro platbu zboží předem na účet prodávajícího.
     5. Obdrží-li kupující protinávrh prodávajícího ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku obchodních podmínek, považuje se kupní smlouva za uzavřenou v okamžiku doručení potvrzení kupujícího o akceptaci podmínek protinávrhu prodávajícího, které kupující odešle elektronickou poštou na adresu elektronické pošty prodávajícího, ze které kupující obdržel protinávrh prodávajícího.
     6. Kupující je povinen doručit potvrzení kupujícího o akceptaci podmínek protinávrhu prodávajícího podle předchozího odstavce těchto obchodních podmínek prodávajícímu nejpozději do 2 dnů ode dne doručení protinávrhu prodávajícího kupujícímu. V opačném případě se má za to, že kupující protinávrh prodávajícího neakceptuje a k uzavření kupní smlouvy nedochází. Jakýkoliv další návrh kupujícího na úpravu podmínek protinávrhu prodávajícího bude považován za novou objednávku kupujícího, na kterou bude aplikován postup podle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek.
     7. Kupující má možnost objednávat zboží nabízené prodávajícím na webové stránce umístěné na internetové adresehttps://eshop.ciur.cz/ též:
      • elektronickou poštou na adreseodbyt@ciur.cz;
      • osobně v provozovně CIUR a.s., Pražská 1012, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav;
      • telefonicky na tel. +420 326 901 411;
      • písemně na adrese CIUR a.s., Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem

      Pokud není mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno jinak, platí i v případech objednání zboží nabízeného prodávajícím na webové stránce umístěné na internetové adresehttps://eshop.ciur.cz/některým z těchto způsobů tyto obchodní podmínky. Na osobní objednávku v provozovně prodávajícího se přitom nevztahují ustanovení těchto obchodních podmínek týkající se uzavírání smluv sjednávaných na dálku, podle ust. § 1820 a násl. OZ.
     8. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem, kdy dojde ke splnění podmínek převzetí předmětu koupě kupujícím a úplné úhradě kupní ceny.
     9. Uzavřením kupní smlouvy vzniká kupujícímu povinnost k úhradě kupní ceny za objednané zboží a služby prodávajícího.

     IV. Cenové a platební podmínky

     1. Uzavřením kupní smlouvy jsou prodávající a kupující vázáni sjednanou kupní cenou zboží vyplývající z učiněné objednávky kupujícího, nebo protinávrhu prodávajícího. Není-li v těchto obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak, jsou veškeré ceny konečné, včetně všech daní v zákonem stanovené výši, recyklačního poplatku (PHE) a dalších poplatků.
     2. Cena přepravného a doběrečného je určena dle hmotnosti zásilky a je přímo uvedena při nákupu zboží. Cena za balné je již započtena v ceně přepravy. Náklady za poštovné a doběrečné budou kupujícímu vyúčtovány v zálohové nebo konečné faktuře.
     3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
     4. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku podle požadavků kupujícího nebo o zboží, které není součástí nabídky internetového obchodu CIUR a.s., prodávající kupujícímu předem na adresu elektronické pošty kupujícího sdělí cenu a termín dodání a vyžádá si souhlas kupujícího.
     5. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
      • v hotovosti v provozovně prodávajícího při osobním odběru zboží u prodávajícího;
      • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího před doručením zboží nebo služby na základě zálohové faktury zaslané prodávajícím kupujícímu na adresu elektronické pošty kupujícího;
      • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od kupujícího přepravce);
      • bezhotovostně platební kartou;
      • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay.
     6. Prodávající si vyhrazuje právo žádat kupujícího, zejména partnery, o úhradu zálohy kupní ceny zboží.
     7. Bude-li záloha kupní ceny zboží uhrazena kupujícím před uzavřením kupní smlouvy podle článku III. těchto obchodních podmínek a nedojde-li k uzavření kupní smlouvy, je prodávající povinen k navrácení uhrazené zálohy kupní ceny zpět kupujícímu do pěti (5) pracovních dnů ode dne i) doručení odůvodněné neakceptace přijaté objednávky kupujícího kupujícímu, nebo ii) doručení neakceptace protinávrhu prodávajícího prodávajícímu, nebo iii) uplynutí lhůty k akceptaci protinávrhu prodávajícího ve smyslu článku III. odst. 6 těchto obchodních podmínek, nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak. Záloha kupní ceny bude kupujícímu navrácena na shodný bankovní účet, ze kterého byla poukázána na bankovní účet prodávajícího, nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.

     V. Dodací podmínky

     1. Podle vlastního uvážení má kupující možnost zvolit osobní odběr zboží u prodávajícího nebo zaslání zboží přepravní službou.
     2. Místem doručení je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
     3. Otevírací doba prodejního místa na adrese Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav je následující: pondělí – pátek od 7:30 hod. do 14:30 hod.
     4. V případě, že kupující v objednávce zvolí kombinaci osobního vyzvednutí na prodejně prodávajícího a úhrady kupní ceny předem (bez ohledu na způsob úhrady), je prodávající při vyzvednutí zboží oprávněn ověřit totožnost kupujícího dle dokladu totožnosti.
     5. Je-li kupujícím právnická osoba, je při odběru zboží u prodávajícího osoba zastupující kupujícího povinna předložit zmocnění za právnickou osobu jednat (pokud toto zmocnění nevyplývá z veřejného rejstříku). Prodávající je při vyzvednutí zboží oprávněn ověřit totožnost osoby zastupující kupujícího dle dokladu totožnosti.
     6. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s logem prodávajícího, poškození balení) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Dodržením tohoto postupu kupující výrazně sníží riziko případných komplikací s následnou reklamací zásilky. V případě porušení obalu zboží je kupující povinen zásilku ihned rozbalit a zkontrolovat úplnost obsahu dle expedičního listu. V případě zjištěného poškození či neúplnosti zásilky je kupující povinen spolu s přepravcem na místě sepsat zápis o charakteru a rozsahu vad zboží. Převzetím zboží bez námitek kupující potvrzuje, že dodané zboží nenese známky zjevných vad a poškození. Neúplnou nebo poškozenou zásilku (počet balíků nebo vnější poškození obalu zásilky) oznámí kupující prodávajícímu e-mailem na adresuodbyt@ciur.cz a sepíše s dopravcem škodní protokol. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, pro dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození dodávky se kupující vystavuje riziku, že s ohledem na jím podepsaný přepravní doklad o úplnosti a vnějším nepoškození zásilky prodávající prokáže, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou a uplatněná reklamace nebude uznána za oprávněnou.

     VI. Práva z vadného plnění

     1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 OZ.
     2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:
      a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
      b) se zboží hodí k účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
      c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
      d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
      e) vyhovuje požadavkům právních předpisů.
     3. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené výše v předchozím odstavci tohoto článku obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti mají spotřebitel/nepodnikatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel /nepodnikatel i právo od kupní smlouvy odstoupit.
     4. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást zboží nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
     5. Nebude-li u jednotlivého zboží uvedena delší doba, je spotřebitel/nepodnikatel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží následovně:
      a) u nového a rozbaleného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí;
      b) u zánovního a použitého zboží v souladu s § 2168 OZ v době dvanácti měsíců od převzetí.
      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží spotřebitelem/nepodnikatelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
     6. Pro účely článku VI. odst. 5. těchto obchodních podmínek se za:
      a) rozbalené zboží považuje takové zboží, které bylo pouze rozbaleno nebo má poškozený nebo náhradní obal, přičemž takové zboží nebylo používáno a obsah balení je kompletní;
      b) zánovní zboží považuje takové zboží, které mohlo být vyzkoušeno nebo krátkodobě používáno, přičemž může nést estetické stopy takového používání, avšak tyto stopy nemají vliv na použitelnost a zboží je plně funkční;
      c) použité zboží považuje takové zboží, které bylo používáno a nese známky předchozího používání, avšak je plně funkční a veškeré potřebné příslušenství je vždy součástí balení.
     7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
     8. Článek VI. odst. 2. těchto obchodních podmínek se nepoužije: i) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, ii) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, iii) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo iv) vyplývá-li to z povahy zboží.
     9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a je rovněž dostupný na internetové adresehttps://eshop.ciur.cz/reklamace.

     VII. Právo na odstoupení od smlouvy

     1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě do 14 dní od převzetí zboží. Takové odstoupení od kupní smlouvy lze učinit osobně v provozovně prodávajícího, či jej lze doručit v písemné podobě na adresu provozovny prodávajícího či elektronicky na e-mailovou adresu odbyt@ciur.cz. Pro účely tohoto odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel oprávněn využít formulář, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.
     2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozím odstavci. Spotřebitel v odstoupení od kupní smlouvy uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla faktury a případně čísla účtu pro vrácení kupní ceny.
     3. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zaslat mimo jiné na adresu sídla nebo provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícíhoodbyt@ciur.cz.
     4. V případě, že spotřebitel dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele (kromě částky představující náklady na prodávajícím nejlevněji nabízený způsob dodání zboží) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
     5. Prodávající není povinen převzít zboží, které bude zasláno dobírkou. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby byla přeprava vraceného zboží pojištěna. V případě odstoupení od kupní smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
     6. Ustanovení OZ o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů dle § 1829 odst. 1 OZ však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží dle § 1829 odst. 1 OZ musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě dotčené smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Prodávající není povinen převzít vrácené zboží, které je poškozeno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, je prodávající oprávněn uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu dle § 1833 OZ.
     7. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 OZ nemá zejména v případě smluv:
      a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
      b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
      c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
      d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
      e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
      f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
      g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. holicí strojky, depilátory apod.),
      h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
      i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
      j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,
      k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
      l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
     8. V případě řádného odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek prodávající vystaví dobropis na odpovídající částku.

     VIII. Zpětný odběr elektrozařízení

     1. Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Kupující je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového elektrozařízení obdobného typu či použití, nebo baterií či akumulátorů na adrese prodejny prodávajícího.
     2. Kupující je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.
     3. Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

     IX. Poučení o mimosoudním řešení sporů

     1. V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

     X. Ochrana osobních údajů

     1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně osobních údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této kupní smlouvě a pro účely veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu „INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ CIUR a.s.“, jenž tvoří nedílnou součást obchodních podmínek jako jejich příloha.

     XI. Závěrečná ustanovení

     1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu CIUR a.s. (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje nevykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu CIUR a.s. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní internetového obchodu CIUR a.s. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní internetového obchodu CIUR a.s. Webové rozhraní internetového obchodu CIUR a.s. je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních kupujících, a který je v souladu s jeho určením. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní internetového obchodu CIUR a.s.nebo v důsledku užití webu internetového obchodu CIUR a.s. v rozporu s jeho určením.
     2. Prodávající není ve vztahu ke spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) OZ. Spotřebitel výslovně souhlasí se sdělením údajů dle § 1811 odst. 1 OZ a údajů dle § 1820 odst. 1 OZ formou zveřejnění na webu internetového obchodu CIUR a.s., jakož i formou jejich zahrnutí do těchto obchodních podmínek, které je možné uchovat a opakovaně zobrazovat a takové sdělení těchto údajů považuje za dostatečné.
     3. Jakékoliv případné stížnosti kupující uplatňuje u prodávajícího mimo jiné na adrese Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího je prodávající oprávněn zaslat na elektronickou adresu kupujícího.
     4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona o ochraně spotřebitele.
     5. Nedílnou součást těchto obchodních podmínek tvoří její přílohy: i) Reklamační řád, ii) vzorový formulář pro odstoupení do smlouvy, iii) INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ CIUR a.s.
     6. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení (akceptaci) jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

     Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15. května 2022.

     Přílohy

     Děkujeme k přihlášení odběru novinek
     Něco se nepovedlo, kontaktujte nás

     Košík obsahuje nepovolené položky

     Zobrazit košík

     Zboží bylo přidáno do porovnání

     Prosím čekejte...
     Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později