Hledat
  Hledat...
  Nenalezeny žádné produkty.
  KontaktPorovnat

  ReklamaČNÍ ŘÁD

  Informace podle § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  Článek I.

  Shoda s kupní smlouvou, odpovědnost za vady, záruční doba

  1. Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc (dále "zboží") je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

  2. Prodávající odpovídá i za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době (záruka).

  3. Prodávající odpovídá za vady pouze kupujícímu.

  4. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

  5. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

  6. Jde-li o zboží použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím.

  7. Záruční doba je dvacetčtyři měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Delší záruční dobu může prodávající poskytnout prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu. V záručním listě prodávající uvede podmínky, rozsah, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky plynoucí z prodloužené záruky. Prodloužená záruka se může týkat i jen některé součástky zboží, což musí být v záručním listě uvedeno.

  8. Dojde-li na základě reklamace k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Totéž platí ohledně součásti, která byla vyměněna a na níž byla poskytnuta záruka.

  9. Při výměně je kupující oprávněn reklamované zboží užívat až do té doby, kdy mu prodávající dodá zboží nové.

  Článek II.

  Uplatnění reklamace

  1. Při převzetí zboží se kupujícímu doporučuje provést jeho kontrolu, zda zboží je ve shodě s kupní smlouvou.

  2. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniknou.

  3. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem. Při reklamaci doporučujeme vždy uvádět číslo objednávky, které jí přidělil prodávající při jejím potvrzení. Jinak je možno zakoupení zboží od prodávajícího prokázat fakturou, dodacím listem, dokladem o zaplacení, popř. jiným průkazným způsobem. V reklamaci kupující uvede datum dodání (převzetí) zboží, přesné označení zboží, detailní popis vady a uplatňovaný nárok. Při reklamaci u prodávajícího sepíše prodávající s kupujícím protokol o reklamaci.

  Článek III.

  Vyřizování reklamace

  1. Nebude-li moci prodávající z důležitých důvodů vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů a dohodne-li se na tom s kupujícím, je na základě souhlasu kupujícího oprávněn vyřídit reklamaci ve lhůtě s ním dohodnuté.

  2. V případě vad spočívajících v tom, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvede do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny, příp. od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

  3. Pokud to povaze věci neodporuje nebo pokud se neprokáže opak, má se zato, že rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, existoval již při převzetí zboží.

  4. U vad reklamovaných v záruční době, které lze odstranit, má kupující právo, aby vada byla opravou bezplatně odstraněna. Výměna zboží (případně jeho součásti) je možná pouze tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Pokud takový postup není možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

  5. U vad reklamovaných v záruční době, které

  a) nelze odstranit
  b) které brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady

  má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. stejná vada se vyskytla i po druhé opravě) nebo pro větší počet vad (tzn. zboží má v době uplatnění reklamace současně alespoň tři odstranitelné vady) zboží řádně užívat.

  6. U vad, které nelze odstranit, ale které nebrání řádnému užívání zboží má kupující právo i na přiměřenou slevu z ceny.

  7. Sleva se vyplácí u prodávajícího, popř. bude zaslána na účet kupujícího anebo poštovní poukázkou na adresu kupujícího, neuvede-li číslo svého účtu.

  8. Pro vadu součásti dodaného zboží, dílu, jednotlivého komponentu, apod. nelze reklamovat celou dodávku zboží, kupující má pouze právo na opravu, popř. výměnu vadné součásti, dílu nebo komponentu.

  9. Rozhodnutí o reklamaci prodávající sdělí kupujícímu a dohodne s ním konkrétní postup vyřízení reklamace.

  Článek IV.

  Poučení o mimosoudním řešení sporů

  Společnost CIUR a.s. tímto sděluje smluvní straně (kupujícímu, odběrateli, atd.), která je spotřebitelem, že je v případě sporu se společností CIUR a.s. oprávněna uplatnit své právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele.

  Návrh obsahuje:

  a) identifikační údaje stran sporu,
  b) úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností,
  c) označení, čeho se spotřebitel domáhá,
  d) datum, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u společnosti CIUR a.s. poprvé,
  e) prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.),
  f) datum a podpis spotřebitele.

  K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se spotřebiteli nepodařilo spor vyřešit se společností CIUR a.s. přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. K návrhu se přiloží plná moc, je-li spotřebitel zastoupen na základě plné moci.

  Návrh lze podat České obchodní inspekci, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město, webové stránky: www.coi.cz, a to písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává.

  Za podmínky, že je návrh do 10 dnů potvrzen, popřípadě doplněn jedním ze způsobů uvedených v předchozí větě, je možno jej podat pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.

  Veškeré další podrobnosti ohledně mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na shora uvedených webových stránkách České obchodní inspekce.

  Děkujeme k přihlášení odběru novinek
  Něco se nepovedlo, kontaktujte nás

  Košík obsahuje nepovolené položky

  Zobrazit košík

  Zboží bylo přidáno do porovnání

  Prosím čekejte...
  Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později